Disclaimer en Privacyverklaring

Het gebruik van de websites van Ockto B.V. is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze voorwaarden en beperkingen kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Aansprakelijkheid

Ockto besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van of de informatie op de site, en sites die verbonden/gelinkt zijn naar deze sites, wordt door Ockto uitdrukkelijk afgewezen. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend of ter advies bedoeld. Ockto, alsmede de directies en medewerkers van Ockto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ockto is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de sites. Evenmin is Ockto aansprakelijk voor elektronische communicatie via de sites.

Geen garanties

Ockto B.V. biedt deze site en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is. De inhoud van de sites is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Ockto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de sites, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De sites kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Ockto garandeert niet dat de sites vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Ockto gelden eveneens voor alle door Ockto ingeschakelde hulppersoneel en derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Ockto en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De gebruiker van de site is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van de site is derhalve volledig voor eigen risico. Deze site is bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van de site niet is toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Ockto BV.

Privacyverklaring Ockto

Ockto waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten en uw bezoek aan onze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website(s). De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze site bezoekt, registreert onze web server automatisch de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u momenteel bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Ockto gebruikt cookies om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op onze website(s), gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is. Derden (Ockto) met wie wij samenwerken worden door ons verplicht om uw privacy te respecteren.

Beveiliging

Ockto heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd door de introductie van nieuwe technologieën.

Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.

Laatste nieuws